Algemene voorwaarden Escapefarm

Wij hebben alle respect voor u, uw gezin en uw dieren. Wij trachten, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met uw wensen. We doen steeds ons uiterste best het voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Escapefarm.
  Door het aangaan van een dienst bij Escape verklaart u akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld (en met het huishoudelijk reglement).

Artikel 1 : Definities
1.1. Opdrachtnemer: Escapefarm (uitlaatservice, dierenoppas aan huis, trainingen en gedragstherapie),     gevestigd te Meerbeek, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer   0729.996.561.

1.2. Opdrachtgever : de persoon die Escapefarm opdracht geeft om tegen betaling zijn (huis)dier(en) te verzorgen en/of uit te laten, zijn huisdieren te vervoeren, zijn hond(en) te trainen, te consulteren en/of te behandelen.

Artikel 2 : Algemene bepalingen
2.1. Escapefarm verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
– de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte       van de verwerking van persoonsgegevens;
– het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern         verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra             Vlaanderen”;
– de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
– het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Welzijnscodex.

2.2. Escapefarm benadert elke klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn     levensbeschouwelijke overtuiging. Escapefarm past het recht toe op gelijke behandeling en non-   discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht van Escapefarm van toepassing. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door opdrachtnemer en     opdrachtgever is vastgelegd en ondertekend.

2.4. Escapefarm behoudt zich het recht voor een herrieschopper of zwartpraters (klanten) te weigeren     zonder opgave van reden. En zonder recuperatie van kosten.

2.5. De opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde het recht voor een opdracht te weigeren.


2.6.   Escapefarm is gehouden alle kennis en informatie, welke het heeft ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst of training.

2.7.   Parkeren kan op de oprit van de Leistraat 3 (voorbehouden voor klanten).

2.8.   Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel  welkom in samenspraak met de therapeut of lesgever. Dieren zijn helaas niet welkom tijdens  hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals parvo, luizen, … Honden zijn ALTIJD aan de lijn.

2.10. Bestellingen en goederen dienen vooraf of ter plaatse volledig betaald te worden. Ophaling     kan enkel op afspraak.

2.11. Bij diefstal en dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

2.12. Escapefarm respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal deze ten alle tijden promoten. Bij     inbreuken op deze wetten zal Escape het niet nalaten om klacht in te dienen bij de         verantwoordelijke overheidsinstanties.

2.13. Wij werken op een positieve en holistische manier met dieren en werken onder geen beding   samen met broodfokkers.

2.14. Escapefarm is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een coaching, consult of     behandeling. We werken resultaat- en oplossingsgericht maar hebben geen         resultaatsverbintenis.

2.15. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 3. Huisregels gebruik weide voor trainingen en workshops
3.1. Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht.       Homeopathische inentingen en titeringen zijn toegestaan, onder toezicht van een dierenarts. U dient dit te bewijzen op de eerst les aan de hand van het boekje van uw hond.

3.2. U dient voor de trainingen te beschikken over een familiale verzekering. U dient de polisnummer door te geven bij inschrijving.

3.3. Hulpmiddelen voor hondentraining en gedrag die de klant wil gebruiken bij Escape, dienen in   overeenstemming te zijn met de visie van Escape.

3.4. Onze prijzen voor de diensten zijn incl. btw.

3.5. Het terrein is enkel toegankelijk mits afspraak en onder begeleiding van iemand van Escapefarm. U dient uw hond vooraf uit te laten. Uitwerpselen dient u op te ruimen (binnen en buiten) en te deponeren in de daarvoor bestemde vuilbak buiten. Ook sigarettenpeuken, kauwgom en ander vuil dienen in de daarvoor bestemde vuilbak gegooid te worden en niet op de grond. Afval wordt gescheiden. Zo blijft het voor iedereen fijn.

3.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen in en rond Escape (gebouw, parking ,         trainingsterreinen…). Ook vreemde honden in contact brengen met elkaar, is op eigen risico. Gelieve daarom respectvol en met mededogen om te gaan met anderen.

3.7. Bij extreme weersomstandigheden(langdurige hevige regen, onweer, strenge vorst en/of gladheid) zijn wij genoodzaakt de les af te gelasten. Indien een les geannuleerd wordt omwille van extreme weersomstandigheden wordt dit gemeld op onze facebook.

3.8. Bij de trainingen, hondensport, uitlaatdienst en dierenoppas maken we gebruik van een 10 beurtenkaart. Bij verlies van de beurtenkaart dient u een nieuwe aan te kopen.

Artikel 4. Verhuur of externe lesgever
4.1. Indien Escapefarm de lesgever inhuurt blijven bovenstaande regels en algemene voorwaarden van kracht
4.2. Escapefarm doet de organisatie, en behoudt dus het recht, ongeacht het aantal deelnemers om de cursus gratis mee te volgen.
4.3. Schade aan de locatie, tijdens uw watch, worden u doorgerekend.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid
5.1. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder diefstal en inbraak) aan de woning van opdrachtgever tijdens diens afwezigheid.

5.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen in en rond Escape (gebouw, parking,           trainingsterreinen…). Ook vreemde honden in contact brengen met elkaar, is op eigen risico. Gelieve daarom respectvol en met mededogen om te gaan met anderen.

5.3. Escapefarm is niet aansprakelijk voor gelede schade aan u en/of uw dier, in welke vorm dan ook. Escape is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, voor, tijdens of na afloop van de opdracht. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de klant zelf, dan wel van derden.


5.4. Escapefarm kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel weggelopen huisdieren van opdrachtgever. De hond wordt door de hondenuitlaatservice niet losgelaten op open terreinen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
Mocht uw huisdier tijdens het uitlaten of oppas weglopen dan zal Escape al het nodige doen om uw huisdier terug te vinden zonder hiervoor echter verantwoordelijk gesteld te kunnen worden.

5.5. Escapefarm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van huisdieren van opdrachtgever met vlooien en/of wormen, dan wel ziektes.

5.6. Opdrachtgever is ten allen tijden aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die huisdieren van opdrachtgever toebrengen aan personen, dieren of (andermans) eigendommen, ook tijdens afwezigheid van opdrachtgever. Opdrachtgever dient hiervoor een geldige familiale verzekering te hebben. Het Polisnummer dient voor aanvang van de opdracht doorgegeven te worden.
Artikel 6 : Opdracht
6.1. Opdrachtnemer verplicht zicht tot dagelijkse verzorging van de huisdieren (eten geven, water verversen, medicatie geven indien nodig, kattenbak, kooien en/of stallen proper maken, vachtverzorging (kammen, borstelen), spelen en knuffelen).


6.2. Opdrachtnemer zal zeer zorgvuldig met de huissleutels van opdrachtgever omgaan (niet dupliceren, niet voorzien van gegevens opdrachtgever, zorgvuldig bewaren). Opdrachtnemer retourneert de huissleutels ten allen tijde op eerste verzoek van opdrachtgever. Na afloop van de opdracht, zal de huissleutel worden geretourneerd aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen in het sleutelcontract. Van verlies of diefstal van de huissleutel zal de opdrachtgever onverwijld in kennis worden gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan (te denken valt aan ontvreemding van eigendommen uit huis door oneigenlijke verkrijging van toegang tot de woning).

6.3. Opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte/ongeval van huisdieren eerst contact opnemen met opdrachtgever of contactpersoon voor overleg. Indien er, na herhaalde pogingen, geen contact tot stand komt, is de opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht te handelen.

6.4. In geval van een levensbedreigende situatie voor het huisdier zal de opdrachtnemer zo snel mogelijk een dierenarts raadplegen en bezoeken indien nodig. Contact met de opdrachtgever zal dan achteraf plaatsvinden. Kosten (betrekking hebbend op punt 6.3. en 6.4.) van zowel de dierenarts als de opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.5. De opdracht is eerst teneinde nadat opdrachtnemer een thuiskomstbericht (telefonisch, per sms of e-mail) heeft ontvangen van de opdrachtgever. Zonder bericht wordt de opdracht voortgezet. De daarvoor verschuldigde vergoeding dient achteraf door de opdrachtgever te worden voldaan.

6.6. Indien de opdracht voortijdig door opdrachtgever wordt beëindigd, zal er geen restitutie plaatsvinden.

6.7. In geval opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden (ziekte of calamiteit) niet in staat is de toekomstige opdracht uit te voeren, zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever of de opdracht door opdrachtnemer wordt overgedragen zal worden aan een betrouwbare vervanger. Indien opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat en zelf een andere oplossing zoekt, heeft hij het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

Artikel 7 : Verplichtingen opdrachtgever
7.1. Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van alle benodigde materialen (voer, medicijnen, grit, hooi, etc.) voor de gehele opdrachtperiode.


7.2. Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van contactgegevens van de dierenarts, inentingsboekje en medische geschiedenis van huisdieren. Een vragenlijst dient hiervoor op voorhand te worden ingevuld door de opdrachtgever.


7.3. Opdrachtgever zorgt dat de huisdieren vrij zijn van vlooien en/of wormen en dat ze jaarlijks benodigede inentingen gehad hebben. Indien tijdens de opdracht vlooien bij de huisdieren worden aangetroffen, zal de opdrachtnemer de dieren ontvlooien. De kosten hiervan bedragen 10,00 euro per huisdier.


7.4. Opdrachtgever verstrekt een telefoonnummer aan opdrachtnemer waarop hij bereikbaar is voor noodgevallen. Tevens verstrekt de opdrachtgever gegevens van een contactpersoon in België die beslissingsbevoegd is in noodgevallen.

7.5. Opdrachtgever verstrekt één of meer goed gelijkende foto's van de huisdieren aan de opdrachtnemer (bij voorkeur digitaal).

Artikel 8 : Inschrijvingen en betalingen
8.1. Escapefarm is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is niet toepasselijk.

8.2. Betaling diensten en consulten:
Bij de afname van een dienst of een consult bij Escape verplicht u zich tot betaling van deze dienst. Deze dient te gebeuren voor aanvang van de diensten door middel van overschrijving op onze bankrekening of contant. U ontvangt hiervan een factuur of ontvangstbewijs.
8.3. Wanbetaling:
Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan Escape. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar, met een minimum van 50 euro.
8.4. Annulatie van uw kant : diensten en consulten
Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 24 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend. Indien u onmiddellijk een nieuwe afspraak maakt, kan dit bedrag herleid worden tot een minimum van 30 euro. Annulaties worden enkel aanvaard per email of SMS. Dit telt als bewijs om het aantal uren te bepalen.
Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 48 uur voor de voorziene afspraak, dan worden er geen kosten aangerekend.
8.5. Bij een annulatie of wijziging van ons:
Escape behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een afspraak te verzetten. Bij individuele consulten dienen beiden partijen onderling overeen te komen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel door u gemaakte kosten aan derden voor overnachting of inkomstenverlies. U kan deze dan ook niet verrekenen of terugvorderen.
8.6. In geval van restitutie ontvangt u het verschuldigde bedrag in maximum 6 weken terug.
8.7. Aantal deelnemers:
Voor elk workshop geldt dat er een minimum van 6 personen dienen in te schrijven alvorens deze kan plaatsvinden. Bij onvoldoende deelnemers wordt een andere datum voorzien. De maximum bezetting is afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Artikel 9. Aankoop goederen en diensten
9.1. U kan diensten of goederen aankopen via de site (momenteel onder constructie) via mail, via telefoon of ter plaatse. U betaalt onmiddellijk bij aankoop. We werken uitsluitend met natuurlijke voeding.
9.2. Aangekochte goederen en diensten kunnen niet teruggenomen worden.
9.3. De levertijd is afhankelijk van de leverancier, de agenda van de dienstverlener, ….en zal binnen een redelijke tijd uitgevoerd worden.
9.4. Alle dienstverlening en afhaling van goederen gebeurt na afspraak, daar wij enkel toegankelijk zijn na afspraak.
9.5. De prijzen van de goederen zijn incl. 21% btw.


Artikel 10. Klachten
10.1. Wij staan voor een proactieve aanpak qua klachten en voor een persoonlijk contact. Indien een klant dit niet wenst hebben we een ideeënbus.

10.2. Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van het gevolgde bij Escape per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.

10.3. Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van deze klachtenprocedure worden afgehandeld:
– u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de 15 werkdagen na indiening;
– u ontvangt een reactie op de klacht binnen de 4 weken na indiening;
– de klacht zal binnen een termijn van 16 weken na indiening worden afgehandeld.
Indien deze termijnen niet kunnen gerespecteerd worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Als u na al onze inspanningen nog steeds niet tevreden bent, dan kan u beroep doen op een onafhankelijke derde (zie art.8, 5.). Hun uitspraak is bindend.

10.4. Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van 1 jaar.

10.5. Er is een beroepsmogelijkheid bij de belangenvereniging/beroepsinstantie KAHOT.

10.6. Op alle geschillen met Escapefarm is de Belgische wet van toepassing.

10.7. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.

10.8. In geval van klachten over stagiairs of vrijwilligers dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.

10.9. In geval van klachten over derden die wij u doorverwezen of waarmee we samenwerkten, dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.

10.9.0 Iedereen is vrij om ons te promoten, te linken, ons drukwerk te verdelen, ons aan te bevelen enz… doch wij zijn niet verantwoordelijk voor hun manier van werken en denken. Wij zijn dan ook niet aan derden gebonden.
We staan voor je klaar
Contacteer ons
+32 497 59 44 99
isabelle.escape@gmail.com
Leistraat 3, 3078 Meerbeek